Notulen ALV Rapiditas

15-09-2022

Afwezig met kennisgeving: Jack Mennen en Ton Stroek

Aanwezig: 15 leden/vrijwilligers


Opening

De penningmeester, Ralf Baten, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zoals bekend, is er op dit moment geen voorzitter. De vergadering stemt er mee in dat Ralf de vergadering voorzit.

We beginnen met een minuut stilte in verband met het overlijden van Herman Wessels op 27 augustus 2022.


Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


Vaststellen notulen vorige ledenvergadering 09-09-2021

De notulen worden doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.


Terugblik afgelopen verenigingsjaar

Afgelopen jaar is het wederom een gek jaar geweest in verband met Corona en de daarbij behorende beperkingen. De kantines zijn hierdoor een tijd dicht geweest.

De activiteitencommissie heeft hier ook last van gehad. Voor de sinterklaasviering is er een alternatief bedacht, een pieten drive thru. Het oliebollentoernooi heeft niet door kunnen gaan, maar het jeugdkamp heeft met Pinksteren wel kunnen plaatsvinden.

We hadden 6 kampioenen: HS1, DS2, HA1, DA1, DC1 en D1.

Sponsoring heeft het afgelopen jaar een boost gekregen, het is weer een actieve commissie.

Met gemeente Weert zijn intensieve gesprekken geweest over het gebruik van hars. Dit heeft geleid tot toestemming. Onze HS1 en HA1 trainen en spelen vanaf dit seizoen met hars.

Komend seizoen gaan we, stapsgewijs, voor onze clubkleding overstappen van Hummel naar Erima. De kleding zal worden geleverd door Posno Sport. Leden kunnen in de winkel terecht voor clubkleding.

Onze communicatiecommissie heeft versterking gekregen afgelopen seizoen.

Hermans Wessels is op 27 augustus 2022 plotseling overleden.


Jaarrekening 2021/2022

Ralf licht de balans toe.

  • De liquide middelen op de balans verschillen weinig met het begin van het jaar.
  • Algemene reserve is ruim € 42.000,-.
  • Het positief exploitatieresultaat bedraagt € 1.232,07.


Ook licht Ralf de resultatenrekening toe.
Opvallend is de mindere opbrengst van de Club van 50. Echter van de inkomsten vanuit de Club van 50 is een bijdrage betaald voor de aanschaf van het televisiescherm in de sporthal en de Club van 50 heeft alle kampioenen een cadeau van € 50,- gegeven.

Ontvangen contributie is flink meer, we hebben meer leden dan begroot.

Betreft de exploitatie (werkelijke uitgaven), deze zijn bijna allemaal minder dan begroot.

Uiteindelijk leidt dit tot een positief exploitatie resultaat van € 1.232,07.

De vergadering besluit unaniem om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.


Verslag/benoeming kascontrolecommissie

Ton Schepens en William Frenken hebben de kascontrole over het boekjaar 2021-2022 uitgevoerd.

Ton vertelt wat ze gezien/gecontroleerd hebben. Ze hebben alle stukken mogen inzien en hebben niets afwijkends kunnen constateren.

Alles zag er prima uit.

Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Ton en William worden bedankt voor het uitvoeren van de controle.

Kascontrolecommissie 2022-2023:
William Frenken blijft lid en Frank Goeden wordt toegevoegd aan de commissie.


Stand van zaken meerjarenplan

Het 5 jaar geleden opgestelde meerjarenplan moet worden geüpdatet.

Eerder dit seizoen is geprobeerd om een groepje mensen bij elkaar te krijgen die willen meedenken over de toekomst van Rapiditas. Helaas was hiervoor toen te weinig animo.

Ralf loopt alle sheets van het meerjarenplan door.

Niet alle doelen zijn haalbaar gebleken.

Het doel van HS1 om te promoveren is behaald, het scheidsrechters probleem krijgt nog steeds zijn aandacht en moet nog opgelost worden.

Het beoogde aantal leden van > 300 is niet behaald, maar in verband met het aantal trainers waar we op dit moment gebruik van maken, zitten we op een max qua ledenaantal. Op dit moment hebben we 234 leden.

Activiteitencommissie is actief.

De communicatiecommissie is ook goed bezet, meer mensen dus meer communicatie en een mooie website.

Het werven van nieuwe inkomsten en het afsluiten van sponsorcontracten heeft lang op een laag pitje gestaan. Het gestelde doel is in afgelopen 5 jaren niet gehaald.  De laatste maanden is er weer een actieve commissie ontstaan. Er ligt een sponsorflyer met een keuze aan sponsorpakketten. De toekomst ziet er goed uit.

Het bestuur gaat binnenkort een nieuwe oproep plaatsen met het verzoek aan iedereen om te komen meedenken over de toekomst van Rapiditas en zo samen een nieuw plan op te stellen voor de komende 5 jaren.


Vrijwilligers

Dit onderwerpt staat ieder jaar op de kalender. Helaas lukt het niet om voldoende trainers en vrijwilligers te krijgen. We zien veel dezelfde mensen, weinig nieuwe aanwas.

Ook voor projecten is het lastig om mensen te krijgen, ook als ze direct gevraagd worden.

We zullen samen moet bekijken hoe we leden, ouders en anderen gemotiveerd krijgen om iets te gaan doen binnen onze vereniging.

Wellicht zullen we in de toekomst als oplossing mensen moeten verplichten om taken binnen de vereniging te vervullen.

Frank Goeden vraagt of MEOS met hetzelfde probleem kampt. Op dit moment heeft MEOS geen probleem bij het vinden van vrijwilligers. Ook benoemt Frank Goeden dat de vereniging niet ten onder moet gaan aan mensen die niet willen, een optie kan zijn, een kleinere vereniging met mensen die wel willen.

We gaan dit jaar nog proberen mensen enthousiast te maken, anders worden we gedwongen om verplichtingen in te voeren. Als dit aan de orde komt, zullen we hiervoor met een groep mensen plannen gaan maken..

Moniek van der Lans vraagt hoe we de huidige problemen gaan aanpakken. Moniek geeft aan dat ze bij de F jeugd geen nieuwe leden kunnen aannemen in verband met een tekort aan kader.

Osvaldo Gomes denkt dat de urgentie niet genoeg wordt gevoeld binnen de vereniging. Er zijn slechts 15 mensen gekomen naar de ALV. Daarnaast is er niet alleen een kaderprobleem bij de F jeugd, maar ook bij HB, DB en D jeugd. We moeten snel met de leden in gesprek gaan om de urgentie duidelijk te maken.

Ruth Meijers is net lid van Rapiditas en zegt inderdaad dat bij haar de urgentie niet bekend is.

Ieder team moet duidelijk gemaakt worden over de behoefte aan vrijwilligers, Osvaldo wilt zijn team, als het bestuur hiervoor een plan maakt, verplichten iets te doen.

Als we een verplichting willen instellen, kunnen we daarvoor alleen toestemming vragen op de ALV. Optie is om, indien nodig, iedereen uit te nodigen voor een inspraakavond. Probleem is, als we iets gaan verplichten, zal dit ook weer geadministreerd moeten worden, wie gaat dit bijhouden?

Het bestuur gaat hierover nadenken.


Wijziging vrijwilligersbeleid

Er worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het bestaande vrijwilligersbeleid:

  • De beloning voor scheidsrechters voor het fluiten van wedstrijden is toegevoegd. Een scheidsrechter krijgt een beloning van € 5,- per gefloten wedstrijd. Minimaal 4 gefloten wedstrijden, met een maximale beloning van € 75,-. Deze beloning wordt alleen toegekend bij het fluiten van competitie- en bekerwedstrijden.
  • Bondsscheidsrechters krijgen een vergoeding van € 10,- per gefloten bekerwedstrijd.
  • Een vertrekkend bestuurslid krijgt een cadeaubon van € 25,- vanuit de vereniging.


Frank Goeden vindt de vergoeding van € 5,- voor scheidsrechters erg laag.

Het bestuur heeft deze afspraken besproken met onze scheidsrechters en deze zijn akkoord met deze regeling.

Moniek van der Lans vraagt of het ook mogelijk is om ouders die training geven gecompenseerd kunnen worden in de contributie van hun kind.

We doen dit niet omdat de huidige afspraak gemaakt is in het verleden. Moniek denkt dat ouders hierdoor sneller overwegen om training te komen geven. Vraag is waarom iemand voor de minimale vergoeding van € 100,= per jaar wel de keuze maakt om training te komen geven. Moniek denkt echt dat dit sommige ouders overhaalt om zich in te zetten. Wellicht dat het bestuur in de toekomst dit moet overwegen.

De vergadering gaat akkoord met genoemde wijzigingen. Het vrijwilligersbeleid zal worden aangepast en op de website worden geplaatst.


Participatie

Op de participatie van HS1 en HA1 blijven alle bedragen gelijk.

De participatie van HA1 gaat van € 250,- naar € 750,-.

De participatie van HS1 gaat van € 750,- naar € 1.250,-.

Vince vindt het bedrag van € 250,- voor de B jeugd aan de hoge kant.

We adviseren kader om ook ouders van teams te motiveren om te helpen bij het bij elkaar halen van de participatie.

Moniek van der Lans vraagt wat er van een mini F verwacht wordt, als dit halverwege het seizoen erbij komt. Dit zullen we op dat moment bepalen.

Vergadering is akkoord met deze bedragen.


Begroting 2022/2023

Ralf geeft een toelichting op de begroting en enkele posten worden extra behandeld.

Opbrengsten contributie stijgt. Meer leden dus ook meer subsidie.

Bedrag sponsoring is gebaseerd op de nu al 35 afgesloten sponsorcontracten (3 jarige contracten). De sponsoring loopt nu al tegen de € 26.000,= per jaar.

Kosten voor het kamp (verzekering en boodschappen) zijn duurder, vandaar is het budget verhoogd.

De zaalhuur welke moet worden betaald aan de gemeente is ook omhoog gezet, prijzen staan onder druk.

De reiskosten vallen op. Dit komt omdat ook HA met busjes gaan rijden. Voor het gebruik van busjes betaald Rapiditas de huur, de teams betalen zelf de diesel.

Materiaalkosten zijn verhoogd in verband met de overgang naar een nieuw merk kleding.

Het berekende resultaat komt op € 9.300,00 negatief. Op dit moment zijn er al 2 meevallers, TASO € 7.500,00 en een schenking van Limburg Handbal 2.0 van € 1.000,00, waardoor dit tekort al bijna is weggewerkt. Als daarnaast ook de kantine inkomsten en de inkomsten van sponsoren positiever uitvallen, gaan we richting een positief resultaat.

De contributie wordt komend seizoen niet verhoogd en zal in oktober en februari worden geïncasseerd.

Vraag is of er zich al ouders hebben gemeld die in de financiële problemen zijn? Op dit moment is dat nog niet aan de orde, problemen worden per geval bekeken.


Bestuursverkiezing

Er zijn geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden.

Ron Bindels gaat ons verlaten. Hij is toentertijd door Herman Wessels gevraagd om bij het bestuur te komen. Hij heeft de communicatie binnen Rapiditas gedaan. We danken Ron heel hartelijk voor zijn bijdrage aan onze vereniging en verrassen hem met een fles wijn.

Ralf Baten en Maigret Vranken zijn herkiesbaar en worden door de vergadering herkozen en gaan voorlopig met zijn tweeën door.

Het is voor iedereen duidelijk dat een bestuur van twee personen niet kan. Maigret en Ralf voeren naast hun bestuurstaken, nog zoveel andere zaken uit. Ralf geeft aan dat dit niet nog een jaar zo moet doorgaan. Versterking is een absolute noodzaak. Dit zal worden meegenomen bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers.


WVTTK (wat verder ter tafel komt)

Vanaf dit seizoen gaan we met onze clubkleding, stapsgewijs, overstappen van Hummel naar Erima. Tot 15 november gaat Posno Sport leuke aanbiedingen geven bij het aanschaffen van kleding en tassen. De verwachting is dat rond 1 oktober de eerste nieuwe shirtjes geleverd gaan worden.


Rondvraag

Osvaldo Gomes wil graag snel duidelijkheid over het eventueel invullen van verplichtingen voor HS1.

Jack Stroek vraagt of er entree gevraagd worden voor de wedstrijden op zaterdagavond. We beginnen niet met het heffen van entree. Hiervoor zouden ook weer vrijwilligers moeten zijn om dit te bewerkstelligen. We gaan tellen hoeveel publiek er is op de zaterdagen en bekijken dan hoeveel financiën we hiermee mislopen. Met deze info bekijken we wat we een volgend seizoen wel, dan niet gaan invoeren.


Sluiting

Ralf bedankt iedereen voor het komen en sluit de vergadering om 21.47 uur.